LAT / RUS / ENG

Studiju programma "Grāmatvedība un finanses"

AKREDITĒTA: 2013.gada 28.augustā (programma akreditēta uz 6 gadiem)

Grāmatvedis
(profesijas kods - 3313 01)

„ Labs grāmatvedis – uzņēmuma bagātība un panākumu atslēga!”

Kvalitatīva grāmatvedības uzskaite ir veiksmīga vadītāja un grāmatveža sadarbība. Pēc ASV grāmatvežu asociācijas definīcijas grāmatvedība ir "process, kas nosaka, mēra un dara zināmu finansiālo informāciju, lai dotu iespēju šīs informācijas lietotājiem pieņemt lēmumus un spriedumus". Tās galvenie uzdevumi ir:
- nodrošināt uzņēmuma vadību ar informāciju saimnieciska rakstura lēmumu pieņemšanai
- nodrošināt kontroli par uzņēmuma materiālo, darbaspēka un finansu resursu izmantošanu un īpašuma saglabāšanu
- nodrošināt finansu pārskatu lietotājus ar patiesu un pilnīgu informāciju par uzņēmuma saistībām, saimnieciskās darbības rezultātiem un finansu stāvokli
- nodrošināt pareizu nodokļu aprēķināšanu. Grāmatvedis ir sena un pieprasīta profesija. Neviena finanšu darbība uzņēmumā nevar notikt bez grāmatveža, jo viņš ir tas, kas veic uzņēmuma finanšu darbību uzskaiti un pārraudzību. Šīs profesijas pārstāvju darba lauks ir ļoti plašs.

Darba iespējas: Grāmatvedis var strādāt valsts un pašvaldību iestādēs, bankās, apdrošināšanas kompānijās, ražošanas un tirdzniecības uzņēmumos, tūrisma firmās, privātuzņēmumos un daudz kur citur, jo finanses ir katra uzņēmuma ikdiena un balsts.

Iespējamais atalgojums: Atalgojumu nosaka uzņēmuma darbības sfēra un kopējais atalgojuma līmenis tajā, kā arī paša grāmatveža kvalifikācija, kompetence un veicamo pienākumu apjoms.

Studiju laikā Jūs iegūsiet iemaņas: grāmatvedības pamatos un ar to saistītās datorprogrammās, finanšu un vadības grāmatvedībā, nodokļos un nodevās, finansēs un kredītā, tirgzinības pamatos, revīzijā un auditā, komercdarbības tiesiskajos pamatos, komercdarbības organizēšanā un plānošanā, ekonomikā, lietvedībā, tiesību pamatos, projektu sagatavošanā un vadīšanā, mediācijā u.c.

Svarīgi

Studiju programma ir veidota tā, lai to absolvējot, Jūs varētu droši pieteikt sevi darba tirgū kā teorētiski un praktiski sagatavotu savas jomas speciālistu.

Studiju virziena "Ekonomika" pašnovērtējuma ziņojums

Juridiskā koledža Bakalaura grādsMaģistra grāds Doktors

Juridiskā koledža Studijas ārzemēs...