Juridiskās koledžas ATTĪSTĪBAS stratēģija 2018.gada līdz 2023.gadam

                                                                                             APSTIPRINĀTS

                                                          Juridiskās koledžas valde sēdē 2017.gada 20.decembrī

Laika posmā no 2018.gada līdz 2023.gadam programmas attīstība tiks balstīta uz galvenajiem mūsu valsts politikas dokumentiem un normatīvo regulējumu.

1.1.Galvenās problēmas un izaicinājumi programmas attīstībai nākotnē

Koledžas un programmas attīstību arī nākamajos gados ierobežos studentu skaita tālāka samazināšanās Latvijā sakarā ar sliktu demogrāfisko situāciju valstī, iedzīvotāju aizplūšanu uz ārzemēm, konkurences paaugstināšanās augstākās izglītības un īpaši - koledžu izglītības sistēmā.

Problēmas turpināsies ar kvalificēta akadēmiskā personāla piesaistīšanu, ņemot vērā joprojām nepietiekamo zinātņu doktoru skaitu sociālajās zinātnēs.

Materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanai būs arvien grūtāk konkurēt ar valsts finansējuma strauju palielinājumu un Eiropas Savienības fondu piesaistīšanu valsts finansētās augstākās izglītības sektorā.

Darba tirgus straujā attīstība pēc ekonomikas krīzes pārvarēšanas prasīs arvien lielāku studiju programmu elastīgumu, nepieciešamību tās ātri un efektīvi pielāgot darba devēju mainīgajām prasībām.

Attīstības mērķi un prioritātes

Laika posmā no 2018.gada līdz 2023.gadam studiju programmu attīstības galvenais mērķis ir:

- koncentrēt galveno uzmanību studiju virzienam kopumā, ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai, piedāvājot augstu studiju kvalitāti pieaugošās konkurences apstākļos augstākās izglītības jomā;

- panākt studiju kvalitātes mērķtiecīgu un plānveidīgu paaugstināšanu, nodrošinot kompleksu pieeju studiju procesa pilnveidošanai, jāpanāk, lai studiju process, kas programmā ir salīdzinoši īss, būtu maksimāli piesātināts un efektīvs;

- nodrošināt, lai studiju programmā apgūstamās teorētiskās zināšanas maksimāli efektīvi tiktu saistītas ar praksi, izmantojot visas iespējamās studiju procesa formas un metodes, lai tās maksimāli atbilstu darba tirgus prasībām;

-  palielināt docētāju un studējošo mobilitāti sadarbībā ar ārvalstu augstskolām;

- studiju procesu veidot kā mūžizglītības sastāvdaļu, ņemot vērā iepriekš apgūtās studentu zināšanas un pieredzi, kā arī prognozējot nākotnes attīstības tendences darba tirgū.

Studiju procesa organizācijas pilnveidošana

Galvenie studiju procesa pilnveidošanas darba virzieni laika posmā līdz 2017.gadam:

- nodrošināt studiju programmas ikgadēju padziļinātu izvērtējumu, piesaistot ārējos ekspertus, t.sk. atsevišķos gadījumos arī no ārzemēm un darba devējus, kā arī profesionālo nevalstisko organizāciju pārstāvjus;

- studiju procesa organizēšanai pastiprināt citu augstākās izglītības institūciju pieredzes izmantošanu, gan apmeklējot un uz vietas iepazīstot šo institūciju pieredzi, gan aicinot attiecīgus speciālistus uz Juridisko koledžu;

- paplašināt un padziļināt darbu ar studentiem, lai jau studiju sākumā viņi apgūtu modernās metodes kā mācīties, kā efektīvāk apvienot darbu auditorijās ar patstāvīgo studiju darbu mājās, bibliotēkās un prakses vietās;

- pilnveidot uzsākto pieredzi teorētisko zināšanu papildināšanā ar prakses apgūšanu, regulāri organizējot situāciju izspēles.

Akadēmiskā personāla piesaistīšana un kvalifikācijas celšana

-  izvērst sadarbību ar valsts augstskolu doktorantūras nodaļām, lai piesaistītu darbam koledžā jaunus, perspektīvus doktorantus;

-  nosūtīt studijām doktorantūrā spējīgākos Juridiskās koledžas docētājus, apmaksājot studijas un nodrošinot citus stimulus kvalifikācijas celšanai;

- paplašinot vieslektoru piesaistīšanu studiju procesam, uzaicinot atsevišķas lekcijas vai lekciju ciklus nolasīt atzītiem speciālistiem savā profesijā, kā arī speciālistiem un mācībspēkiem no citām valstīm un starptautiskajām organizācijām;

- iesaistīt visus docētājus, atbilstoši apstiprinātajam plānam, kvalifikācijas celšanā un panākt, lai katrs docētājs būtu iesaistīts Juridiskās koledžas zinātniski pētnieciskās programmas izpildē un ne retāk kā reizi 3 gados publicētu savus pētījumu rezultātus.

Studentu piesaistīšana un reklāmas organizācija

-  izvērst darbu ar vidusskolas skolotājiem un skolniekiem, izskaidrojot koledžu izglītības nozīmi un iespējas karjeras attīstībā, paplašināt reģionālo sadarbību, iesaistot tajās vidusskolu skolēnus ar mērķi - dot priekšstatu par izvēlēto profesiju;

- ņemot vērā reklāmdevēju daudzveidīgos un nereti uzmācīgos piedāvājumus, veikt reklāmas tirgus izpēti, noskaidrojot efektīvākās koledžas reklāmas formas un veidus, izstrādāt atbilstošu reklāmas īstenošanas koncepciju;

- stimulēt studentus, kuri gūst labas sekmes, paredzot materiālus un citus stimulus.

Studiju procesa metodiskās bāzes nostiprināšana

-  stimulēt koledžas docētāju darbu pie mācību grāmatu un metodisko palīglīdzekļu izstrādāšanas un publicēt šos materiālus, sagatavot lekciju audio un videoierakstus kā palīglīdzekli studijām;

- regulāri publicēt Juridiskās koledžas zinātniskos rakstus, tajos iekļaujot gan docētāju, gan studentu pētījumu rezultātus. Turpināt praksi - uz koledžas bāzes organizēt starptautiskās konferences par tēmām, kas izriet no studiju programmām;

-  Juridiskās koledžas bibliotēkas fondus ekonomikas un tiesību jomā palielināt no 22000 esošo mācību un metodiskās literatūras vienību skaita līdz 25 000, attīstot Juridiskās koledžas filiāļu bibliotēkas. Paplašināt studiju procesam nepieciešamo ārzemju literatūras un datu bāžu daudzveidību.

Materiāli tehniskās bāzes attīstība

piesaistīt papildus līdzekļus, valsts finansējumu un ES fondus materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanai;

pilnveidot infrastruktūru, paplašinot izmantojamās telpas Juridiskās koledžas vajadzībām, izveidojot jaunas lasītavas un telpas metodiskajam darbam. Sadarbībā ar Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā izveidot Eiropas tiesību kabinetu;

-  atbilstoši apstiprinātajam plānam regulāri iepirkt jaunu tehniku (projektorus, kodoskopus, interaktīvās tāfeles u.tml.).