Eiropas Sociāla fonda projekta Nr. R.8.2.1.0/18/A/012 ietvaros izstrādāta jauna studiju programma “Kiberdrošība un personas datu aizsardzība” studiju virzienā “Vadība, administrēšana un nekustamā īpašuma pārvaldība”. Studiju programmas licencēšanas ekspertu vizīte notika 2020.gada 5.februārī.

Jaunā studiju programma “Kiberdrošība un personas datu aizsardzība” izstrāde veikta saskaņā ar Eiropas augstākās izglītības telpas veidošanas rekomendācijām, tostarp stratēģijas „Eiropa 2020” trīs prioritātēm, kas ir formulētas kā prasības izglītībai: gudra, ilgtspējīga un integrējoša izaugsme - lai sagatavotu augsti kvalificētus, starptautiskajām prasībām atbilstošus speciālistus; lai attīstītu mūsdienīgus pētījumus, lai iekļautos starptautiskajos pētījumu projektos.

Studiju programma izstrādāta atbilstoši Juridiskās koledžas attīstības stratēģijai 2018. – 2023. gadam http://jk.lv/lv/par-mums/strategijaun studiju virziena “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” attīstības stratēģijai. Studiju programmas izstrāde atbilst Juridiskā koledžas 2018. -2023.gadam definētam – stiprināt stratēģiskās specializācijas jomas, līdz ar to atbilstoši kontekstam, plānotajām darbībām – izstrādāt, aprobēt un akreditēt jaunu pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu.  

Vienlaikus ar jaunās studiju programmas izstrādi ir arī intelektuāls, materiāls ieguldījums turpmākajam studiju un pētniecības procesam, kā, piemēram, akadēmiskā personāla zinātniskā, pētnieciskā darbība kiberdrošības un personu datu aizsardzības jomā.

Studiju programmas apjoms – 123 ECTS. Studiju programma realizācija notiks latviešu un angļu valodā.

Studiju programma “Kiberdrošība un personas datu aizsardzība”  prezentāciju skatīt šeit. 

 

Ievietošanas datums: 26.02.2020.

Samazināt studiju programmu fragmentāciju komerczinību jomā un jaunas studiju programmas “Kiberdrošība un personas datu aizsardzība” izstrāde ir izaicinājums, kā rezultātā ir izstrādāta jauna pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Kiberdrošība un personas datu aizsardzība”.

Šī programma ir pirmā un vienīgā pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības kiberdrošības un personas datu aizsardzības studiju programma Latvijā.

Lietuvā bakalaura programma kiberdrošībā tiek realizēta Viļņas Universitātē un Igaunijā Tallinas Universitātē. Latvijā kiberdrošības jomā maģistra studijas biznesa vadībā nodrošina Banku augstskola, kiberdrošības inženierijā Vidzemes augstskola. Programmas izstrādes gaitā koledžā ir iepazinusies ar līdzīga satura programmām Eiropā, programmas salīdzināšana ir veikta līdzīgām studiju programmām Lielbritānijā, Beļģijā, Itālijā un Lietuvā.

Studiju programmas "Kiberdrošība un personas datu aizsardzība" mērķis ir sagatavot profesionāļus informācijas sistēmās/kiberdrošībā un personas datu aizsardzībā, kuriem būs fundamentālās un praktiskās zināšanas kiberdrošības vadībā un attīstītas prasmes, kas nepieciešamas informācijas sistēmu drošai analīzei, strukturēšanai un uzturēšanai un personas datu aizsardzībai.

Jaunā studiju programma ir apstiprināta Juridiskās koledžas Padomē un iesniegta licencēšanai 2019.gada 22.novembrī.

Ievietošanas datums: 25.11.2019. 

Projekta mērķis ir: Jaunas studiju programmas „Kiberdrošība un personas datu aizsardzība” izstrāde un realizācija, tā rezultātā sagatavojot augsti kvalificētus speciālistus drošības un datu aizsardzības jomā, kas pamatojas uz padziļinātām praktiskām iemaņām un kompetencēm, inovatīvu metožu izmantošanu un sadarbību ar speciālistiem Latvijā un starptautiskā mērogā.

kiberdrosiba

Informācija atjaunota: 18.06.2019.