„SIA Juridiskās koledžas akadēmiskā personāla kompetenču un prasmju paaugstināšana datorzinātnes un informātikas jomā”;

ir saistīts ar Juridiskās koledžas akadēmiskā personāla kompetenču un prasmju paaugstināšana. Kompetenču un prasmju paaugstināšana ir saistīta ar akadēmiskā personāla stažēšanos pie komersanta, kā rezultātā akadēmiskais personāls pilnveido savas prasmes un kompetences un veic papildinājumus savu studiju kursu studiju saturā. Uz doto brīdi stažēšanos pie komersanta ir izmantojis viens koledžas akadēmiskā personāla pārstāvis. Projekts paredz akadēmiskajā darbā iesaistīt divus ārvalstu lektorus, katru uz sešiem mēnešiem. Laika periodā no 2019.gada marta līdz augustam koledžā pastāvīgā darbā bija pieņemta lektore no Lietuvas, ar kuru sadarbība turpinās joprojām. Plānots, ka 2020.gada vasarā darbu koledžā uzsāks lektors no Nevšehira universitātes Turcijā. Lai motivētu jaunos doktorantus aizstāvēt savus promocijas darbus, projekts dod iespēju diviem doktorantiem, katram uz divpadsmit mēnešiem, strādāt koledžā kā ievēlētam akadēmiskam personālam un paralēli strādāt pie sava promocijas darba. Koledžā darbu, 2019.gada 1.septembrī ir uzsākusi viena doktorante no Latvijas Universitātes un otra, 2019.gada 1.novembrī no Rīgas Tehniskās Universitātes.  

 

Ievietošanas datums: 25.11.2019.

 samprojekti

Eiropas Savienības fonda projekta Nr.8.2.2.0/18/A/008 “SIA “Juridiskā koledža” akadēmiskā personāla kompetenču un prasmju paaugstināšana datorzinātnes un informātikas jomā” īstenošana Juridiskajā koledžā notiek jau no pagājušā gada novembra. Koledža studiju virzienā “Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne” stratēģiskās specializācijas ietvaros īsteno pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību, t.i., īsā cikla augstāko izglītību. Viedās specializācijas joma – Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas.

Projekta mērķis ir akadēmiskā personāla atjaunotne, kompetence, internacionalizācijas, eksporta un starptautiskās konkurētspējas veicināšana minētajā studiju virzienā. Tiek plānots uzlabot informāciju tehnoloģiju, datortehnikas, elektronikas, telekomunikācijas, datorvadības un datorzinātnes nozares akadēmiskā personāla kvalifikāciju, kompetences, modernizēt un internacionalizēt arī pašu studiju virzienu. Šobrīd Juridiskajā koledžā ar lekciju kursu par personas datu aizsardzību Eiropas Savienībā darbu uzsākusi lektore no Lietuvas Aliona Siniciene, tuvākajā laikā viņai piebiedrosies arī turku kolēģis no Nevšehīras Universitātes.

Projekta ietvaros ir paredzēta akadēmiskā personāla stažēšanās pie komersanta. Šim pasākumam atvēlētais laiks – 200 stundas. Jau jūnijā stažēties dosies pirmie koledžas akadēmiskā personāla pārstāvji.

Projektu Nr.8.2.2.0/18/A/008 realizējam no 2018. gada 1. novembra līdz 2021. gada 31. decembrim.

Informācija pievienota 27.05.2019.