SAM BALANC

Jūnijā Juridiskās koledžas darbinieku dienas kartībā tika iekļauts mācību kurss “Balanced Score Card metodes izmantošana stratēģijas izstrādē un mērījumu sistēmas ieviešanā” 16 akadēmisko stundu apjomā. Visi kopā kā ar teorētiskām, tā arī praktiskām metodēm meklējām panākumu gūšanas ceļu, precizējām mācību iestādes attīstības plānu, izvērtējot tās darbības stiprās un vājās puses, skaidri nodefinējām koledžas misiju, mērķi un priekšrocības.

Informācija ievietota: 15.08.2019.