LAT / RUS / ENG

Studiju programma "Nekustamā īpašuma pārvaldīšana un apsaimniekošana"

AKREDITĒTA: 2013.gada 26.jūnijā (programma akreditēta uz 6 gadiem)

Namu (nekustamā īpašuma) pārvaldnieks
(profesijas kods - 3334 12)

Nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas studiju programma veidota saskaņā ar Latvijas Republikas Izglītības likumu, Profesionālās izglītības likumu un Augstskolas likumu, kā arī Ministru kabineta noteikumiem, kas reglamentē 1. līmeņa profesionālo augstāko izglītību.

Namu (nekustamā īpašuma) pārvaldnieka kvalifikācijai izvirzāmās prasības atbilst Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.461 (18.05.2010.) "Noteikumi par profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību" (namu pārvaldnieka profesijas kods - 2422 21) un namu pārvaldnieka profesijas standartam.

Valsts ekonomiskās politikas mērķu izpildei un darba tirgum ir nepieciešama tāda izglītības un nodarbinātības politika, kas nodrošinātu cilvēku resursu pilnīgu izmantošanu, tādējādi veidojot produktīvu bāzi ekonomikas izaugsmei.

Pirmā līmeņa profesionālās studiju programmas mērķis saskaņā ar profesijas standartu ir:

1. Sagatavot izglītotus nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas speciālistus, kuri spēj konkurēt darba tirgū.

2. Sagatavot izglītotus nekustamā īpašuma pārvaldīšanas (tirdzniecības) un apsaimniekošanas speciālistus, kuri spēj patstāvīgi risināt ar nekustamā īpašuma pārvaldīšanu un apsaimniekošanu saistītos jautājumus, nodrošināt un veikt namu pārvaldnieka funkcijas un pieņemt atbildīgus lēmums.;

3. Veidot studiju programmu atbilstoši darba tirgus pieprasījumam, veicināt zināšanu un prasmju apguvi, kas nodrošina ceturtā līmeņa profesionālās kvalifikācijas ieguvi.

Uzdevumi:

1. Nodrošināt praktiskai darbībai nepieciešamo zināšanu apgūšanu namu pārvaldīšanas un apsaimniekošanas jomā.

2. Nodrošināt mūsdienīgas profesionālās zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas namu pārvaldnieka darba uzsākšanai un veikšanai.

3. Nodrošināt studējošos ar visiem nepieciešamajiem mācību materiāliem, sniedzot maksimālas piedāvājuma iespējas profesionālo studiju darbam.

4. Veicināt prasmi radoši domāt un izrādīt iniciatīvu, attīstīt spēju strādāt nestandarta situācijās, saistīt iegūtās zināšanas ar reālo saimniecisko darbību.

Svarīgi:

Studiju laikā Jūs iegūsiet iemaņas: darījumos ar nekustamo īpašumu, ekonomikas pamatos un komerctiesībās, nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas organizēšanā, vides aizsardzībā, nodokļu sistēmas pamatos, inženierkomunikācijās, nekustamā īpašuma apdrošināšanā, tirgzinības pamatos, lietvedībā, vadības psiholoģijā, tiesību pamatos, projektu sagatavošanā un vadīšanā, mediācijā u.c.

Studentiem ir iespēja ERASMUS programmas ietvaros doties uz ārvalstīm mācību praksē līdz pat 4 mēnešiem.

Studiju programmas mērķauditorija ir personas, kurām ir vidējā izglītība.

Studiju virziena "Vadība, administrēšana un nekustamais īpašums" pašnovērtējuma ziņojums

Juridiskā koledža Bakalaura grādsMaģistra grāds Doktors