LAT / RUS / ENG

Studiju programma "Uzņēmējdarbības vadība"

AKREDITĒTA: 2013.gada 26.jūnijā (programma akreditēta uz 6 gadiem)

Komercdarbības speciālists
(profesijas kods - 3339-20)

Uzņēmējdarbības vadības studiju programma veidota saskaņā ar Latvijas Republikas Izglītības likumu, Profesionālās izglītības likumu un Augstskolas likumu, kā arī Ministru kabineta noteikumiem, kas reglamentē 1. līmeņa profesionālo augstāko izglītību. Uzņēmējdarbības vadības speciālista kvalifikācijai izvirzāmās prasības atbilst Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.461 (18.05.2010.) "Noteikumi par profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību" (komercdarbības speciālista profesijas kods - 3339 20). Studiju programmas mērķis ir sagatavot kvalificētus uzņēmējdarbības speciālistus, kuri var veikt uzņēmējdarbības organizēšanu un vadīšanu, lai nodrošinātu uzņēmuma un tā struktūrvienību efektīvu saimniecisko darbību.

Uzdevumi:

1. Sagatavot kvalificētus konkurētspējīgus uzņēmējdarbības speciālistus, nodrošinot praktiskai darbībai nepieciešamo zināšanu apmācību;

2. Sniegt nepieciešamās padziļinātās zināšanas normatīvo aktu izpratnē;

3. Veicināt prasmi radoši domāt un izrādīt iniciatīvu, attīstīt spēju strādāt nestandarta situācijās, saistīt iegūtās zināšanas ar praktisko darbību.

Studiju laikā Jūs iegūsiet iemaņas: uzņēmējdarbības ekonomikā, makro un mikroekonomikā, nodokļu sistēmas pamatos, vadības zinībās, finansēs un kredītā, projektu vadīšanā un statistikā, apdrošināšanas tiesībās, darba tiesībās un darba aizsardzībā, komerctiesībās, auditā un tirgzinībās, saskarsmes kultūrā, lietvedībā, grāmatvedībā u.c.

Studentiem ir iespēja ERASMUS programmas ietvaros doties uz ārvalstīm mācību praksē līdz pat 4 mēnešiem.

Svarīgi

Studiju programmas mērķauditorija ir personas, kurām ir vismaz vidējā izglītība, kā arī personas, kurām ir citas nozares vidējā profesionālā vai augstākā izglītība.

Studiju virziena "Vadība, administrēšana un nekustamais īpašums" pašnovērtējuma ziņojums

Juridiskā koledža Bakalaura grādsMaģistra grāds Doktors

Juridiskā koledža Studijas ārzemēs...